Focus-Op

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 – Offerte

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Als van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht.

Offertes zijn vrijblijvend en 1 maand geldig.

Als een klant akkoord gaat met een offerte dient deze de opdracht te bevestigen middels een reply op de email met het offerte aanbod. Bij het accepteren van de offerte gaat de klant ook akkoord met deze algemene voorwaarden.

Als in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in deze algemene voorwaarden opgenomen dan vervallen de desbetreffende voorwaarden zoals in deze algemene voorwaarden opgenomen.

2 – Meerwerk

Als een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt dan is er sprake van meerwerk. Hiervoor kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Mocht deze situatie zich voordoen dan zal Focus-Op de opdrachtgever tijdig inlichten.

3 – Contactpersoon

Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen Focus-Op en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

4 – Montage

Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie methode aangehouden:

  • Versie 1: de ruwe montage. Deze eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en geeft feedback over de structurele en inhoudelijke keuzes.
  • Versie 2: de montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De klant krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera)
  • Versie 3: final. De editor past de montage n.a.v. de feedback aan en de productie is klaar.
    Als na versie 3 nog verdere aanpassingen gewenst zijn, dan kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Previews worden aangeboden via Wetransfer of via Youtube als afgeschermde link.

5 – Reis- en verblijfkosten

De reiskostenvergoeding bedraagt 0,19 euro per gereden kilometer. Voor ritten langer dan een uur bedraagt de reistijdvergoeding na het eerste uur 25 euro per uur.

6 – Muziekrechten

Als gebruik wordt gemaakt van copyright beschermde muziek moeten muziekrechten worden betaald aan stichting Buma Stemra. Focus-Op kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de complexe tarieven van de stichting BUMA/STEMRA.

Daarnaast is het mogelijk om royalty free muziek te kopen. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

7 – Auteursrecht

Alle door Focus-Op geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, foto’s, animaties, et cetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door de auteur.

8 – Intellectueel eigendom

Workflow, templates, designs, formulieren, setups, camera-instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom Focus-Op en worden niet beschikbaar gesteld.

9 – Copyright

Een klant krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht een klant het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken, dan gaat dit in samenspraak met Focus-Op. Dit heeft ook te maken met eventuele rechten van derden op gebruikte muziek en beeldmateriaal.

In geval van copyright schending is Focus-Op niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

10 – Cameramateriaal (footage)

Tenzij anders afgesproken wordt cameramateriaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het cameramateriaal bij Focus-Op. Dit copyright is wel verhandelbaar.

Tegen een vergoeding kan cameramateriaal door Focus-Op worden opgeslagen op HDD. Focus-Op is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal Focus-Op naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

11 – Betaling

De standaard betalingstermijn is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:

  1. Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten
  2. Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratiekosten en wettelijk verplichte rente
  3. Derde en laatste herinnering: incassokosten en wettelijk verplichte rente

Incasso wordt uitbesteed.

12 – Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘9 – Copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

13 – Zelfstandigheid

Focus-Op voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming.

14 – Aansprakelijkheid

Focus-Op is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offerte bedrag.